תנאי שימוש

תנאי שימוש

שלום וברוכים הבאים לאתר עומר בר שיווק דגיטלי בע"מ (המעבדה לשיווק דיגיטלי, Lifestyle magazine, עומר בר) (להלן: "האתר").

חברת עומר בר שיווק דגיטלי בע"מ כוללת בתוכה את שירותים מטעמה ומטעםמותגים ו/או פעילויות ו/או חברות נוספות המצויות בשליטתהלרבות המותגיםהבאיםעומר בר ו/או המעבדה לשיווק דיגיטלי ו/או Lifestyle magazine ו/אוLifestyle business וכל פעילות ו/או מותג ו/או חברה אחרת שעשויה לפעולבעתיד תחת ו/או בקשר עם עומר בר שיווק דיגיטלי בעמ (למען הנוחות יכונובמסמך זה הפעילויות הנזכרות ביחד ולחוד: "החברה").

האתר מאפשר גישה אל האתר המצוי בשליטתהכמו גם למוצרים ולשירותיםהכפופים לו (להלן: "נגזרותיו"), הזמינים משמות המתחם fblab.co.il, lifestyle-mag.co.il ,omer.clickfunnels.com וכל שם מתחם אחר בבעלות החברה.

החברה מאפשרת גם גישה לדפי הנחיתה שלה בכתובות הנזכרות לעיל וכתובות וכןלאתרממשק ואפליקציות הקורסים שלה – הכול בכפוף לתנאי השימוש שלהלן(להלן :"החוזה", "ההסכם") המפורטים כאןמקום שלא צוין אחרת במפורשמשמעושל ה"שימוש באתרהוא גם שימוש בנגזרותיו.

בעצם השימוש באתראתה מקבל על עצמך את תנאי השימוש שלהלןאם אינךמסכים לקבל את התנאים המפורטים בתקנון זהאינך מורשה לגשת לאתרלנצלאותו ו/או להשתמש בומומלץ לקרוא תנאי שימוש אלה ביסודיות טרם השימושבאתר.

1. הקדמה

1.1. הכותרות בתנאי שימוש אלה ישמשו לנוחיות בלבד ואינן בעלות משקל משפטי.

1.2. בכל מקום בו מצוין בהסכם זה מונחים כגון "אתה", "משתמש", "משתמשרשום", "משתמש שאינו רשום", "גולש", "גולש באתר", או כל מונח אחר שמתאראת מי שמבצע פעולות דרך האתרוהכל בהתאם להקשרהכוונה היא אליךמישעושה שימוש באתר בין אם באופן אקראי ובין אם בתדירות גבוההבין אם ביצעהמשתמש הרשמה לשירותי האתר ובין אם לאוויכונה להלן: "משתמש".

1.3. המונחים "החברה", "האתר", "אנtחנווכיוצא בזאתמתייחסים אל החברהו/או מי מטעמההמונחים "צד", "צדדים", "אנחנומתייחסים במקביל אל החברהואל המשתמשים יחדיואו רק אחד מהםבהתאמה.

1.4. משמעו של "האתר" – כוללבין היתר אך לא רקידיעון מידע וכל דואר אחרשנשלח מטעמולרבות אפליקציה סלולריתככל שתקום בעתיד.

1.5. ההגדרות המפורטות בחוזה זהיחולו בתנאי שימוש אלהבמדיניות הפרטיותשל החברה ובכל מסמך אחר שתוציא החברהאלא אם נכתב אחרת במפורשגובריםסעיפי תקנון זה על כל סעיף בהנחיה או בתקנון אחרים הקשורים לחברה לענייןהשירותים המנויים בתקנון זהכל שימוש במונחי תקנון זהבצורת יחידרביםזכר,נקבה וכיוצא בזאתניתנים לשינוי ויש לפרשם בהתאם להקשר.

1.6. המונחים "מידעו\או "תוכן", כוללים מידע מכל מין וסוגלרבות אך מבלילמצותכל תוכן מילוליחזותיקוליאורקולי  (audio-visual)או כל שילובשלהםוכן עיצובםעיבודםעריכתםהפצתם ודרך הצגתםלרבות אך מבלי למצות,כל תמונהצילוםאיורהנפשה (animation), תרשיםדמותהדמיהדגימה(sample), סרטוןקובץ קולי וקובץ מוסיקליכל תוכנהקובץקוד מחשביישום,תסדיר (format), פרוטוקולמאגר נתוניםממשק וכל תוסימןסמל וצלמית(icon), הרצאות המועברות מרחוק (On-Line) ובאופן פיזיכל אלה יכונו להלן: "תוכן".

1.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בדפיהנחיתה שלו בכל עתמכל סיבהבלי הודעה מראש ומבלי כל אחריות מצידה.המדובר על שינויים כגוןאך לא רקעריכההוספההחסרהעדכון של האתר ו/אודפי הנחיתה שלו ו/או של האתרשל תנאי השימושמדיניות הפרטיות ושל שארמסמכי החברה הקשורים באתר.

1.8. החברה ממליצה לך לעבור על תנאי שימוש אלה מעת לעת על מנת להתעדכןבנוסח העדכני ביותר של החוזה אליו הנך מחויב.

1.9. בעצם השימוש באתראתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר ונגזרותיוהמפורטים להלןאתה מאשר את קיומו של תקנון מדיניות הפרטיות שעליך לקרואושאתה מסכים להשתמש באתר ונגזרותיו בכפיפות לתנאים המפורטים להלןאתהמסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתראם אינךמסכים לקבל את התנאים המפורטים להלןאינך מורשה לגשת לאתרלנצל אותו ו/אולהשתמש בו.

1.10. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ונגזרותיו ובתכנים הכלולים בהם באופןחזותי ו/או באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר הקיים כיום (כדוגמתטלפון סלולארימחשבי כף יד למיניהם וכיו"בו/או שיתקיים בעתידתנאים אלהחלים גם על השימוש באתרבין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת אואמצעי תקשורת אחרים.

1.11. לתשומת לבךהחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה וללאקבלת הסכמת המשתמשאת תנאי השימוש באתרבכל כניסה לאתרניתן יהיהלקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בעמוד הביתשל האתר.

1.12. תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר החברה,ובמקרה של אי התאמהגוברות הוראות התקנונים הספציפייםמקום שנכתב בהם כךבמפורשאם לא נכתב כך במפורשגוברות הוראות תקנון זהכאמור בסעיף 1.5לעיל.

1.13. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבדאך הם מתייחסיםלנשים וגברים כאחד.

1.14. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגי החברה בכתובת הדוא״להמיועדת לכך בלבדהמופיעה בממשק הקורסים ובעמודי המכירה.

2. מטרת האתרתכניוהמוצרים והשירותים

2.1. מתן ייעוץ לשיווק דיגיטלי

2.2. שירותי שיווק ופרסום באינטרנט

2.3. הדרכות בנושא שיווק דיגיטלי

2.4. קיום סדנאותכנסים וקורסים בתחום שיווק דיגיטלי.

3. תוכן האתר ונגזרותיו

3.1. האתר מהווה פלטפורמה המאפשרת לספק המלצותבלוגיםקורסיםמוצרים,הדרכותספריםסרטוניםתכניות אימון ותכנים נוספים בנושאי שיווק באינטרנט וכןמאפשרת להגיב על המלצות ותכנים שהועלו על ידי מערכת האתר ו/או על ידיממליצים (ראו להלןוגולשים.

3.2. יודגשכי מדובר במתן מוצרי/שירותי מידע בלבדו/או שירותים אחריםאיןבמתן שירותים אלה כדי להוות התחייבות להצלחת ו/או הגדלת ביצועים ו/או כלשיפור בכל פעולה שהמשתמש מבצע בין בעסקיו ובין אם בחייו הפרטיים.

3.3. המשתמש באתר ובשירותיו מצהיר כי הוא מודע לכך שלא יבוא בדרישה ו/אוטענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמהביחס לאישביעות רצונומהשירותים ו/או מאי התאמת ביצועיו בפועל לאחר קבלת השירותים לציפיותיו שהיולפניבמשך או לאחר קבלת השירותיםכן מצהיר המשתמשכי לא יבוא בטענהבדבר איהבנה רטרואקטיבית של תנאי השימוש.

3.4. ההמלצות שמועלות לאתר על ידי מתענייניםאנשי שיווק ו/או אנשים אשרהשתתפו בהדרכות וקורסים של החברה בעבר (להלן: "הממליצים") מועלות לפימיטב שיפוטם ושיקול דעתםהחברה לא אחראית על מספרן ותכיפות העלאתן שלהמלצות אלה וגם לא על טיבן ואיכותן המקצועיתמבלי לגרוע מהאמור דכאןהחברהרשאית להסיר מהאתר המלצות של ממליצים לפי שיקול דעתה הבלעדיוללא הודעהמוקדמת לממליצים ו/או לגולשים ולחברים שרשומים באתר.

3.5. אתה מתחייב שלא להעלות שום תוכן לאתראשר יש בו כדי לפגועבכל צורהשהיאבכל אדם אחר ולא לבצע כל מעשה אשר עשוי להוות פגיעה בפרטיותהפרתזכויות יוצרים או כל קניין רוחני אחרפרסום דברי לשון הרע ועוד.

3.6. החברה רשאית להסיר כל תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישייםביןבאמצעות הפרה של זכות יוצריםזכויות קניין רוחני בסימני מסחרהוצאת לשוןהרעפגיעה בפרטיותפרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטיניםפגיעהבשם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישייםפגיעה בביטחון המדינה וכל תוכן אחרשהחברה תמצא לנכון להסיר או לחסום על פי שיקול דעתה הבלעדי

3.7. החברה רשאית להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשיםללא כל צורךבמתן נימוק או הסבר לכךבמידה והמשתמש הפר איזה מתנאי השימוש אלההעלהתוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישייםהפר זכויות קניין רוחניהוצאתלשון הרעפגיעה בפרטיותפרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים,פגיעה בשמם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישייםפגיעה בביטחון המדינה וכיו"ב.

3.8. אתה מודע לכך שבמהלך השימוש באתר ייתכן ותיחשף לתכנים ממקורות שונים,שהחברה אינה אחראית להם בשום צורה.

3.9. אין לראות בשום מידע ו/או תוכן ו/או המלצה ו/או הדרכה באתר כהתחייבותו/או הבטחה של החברה למימושם של הרעיונות העומדים בבסיס המלצות ו/אוהדרכות אלו בפועלהאחריות לפעולה כלשהי על פי ההמלצות או ההדרכות הללותהא על המשתמש בלבדוהחברה לא תישא באחריות כלשהי בגינןכאמור.

3.10. החברה שומרת את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנהלפי חוקכמו גם על זכותה לערוךלהסיר ולסרב להעלות אל האתר כל מידעתוכןוהודעהשלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.

3.11. הנך מתחייב במפורש שלא ליצור קשר עם לקוחות אחרים שלא תחת המקומותשייועדו לכך ע״י החברהבין אם למטרות אישיותמסחריות או לכל מטרה אחרת,ללא אישור החברה מראש ובכתב.

3.12. החברה אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם שלהצהרותהבעות עמדהעצות או כל מידע אחר המוצג באתר ע"י המשתמשים אוהממליציםאתה מודע לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרותהבעות עמדהעצות אוכל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

3.13. הינך מתחייב שלא להעלותלשלוףלשדרלהפיץ או לפרסם כל תוכןמידע אוחומר אחר לרבות אך מבלי למצות סרטוניםסרטיםהודעותתמונותקבצים מסוגיםשוניםקישוריםטקסטים וכל מידע אחראשר:

3.13.1. עלולים להפר זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של כל אדם אחרלרבות,זכויות יוצריםפטנטיםסימני מסחר או כל זכות קניינית אחרת;

3.13.2. עלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר שלא בהתאם ליכולותהאתר;

3.13.3. אסורים לפרסום או לשימושוהם בגדר לשון הרעגזענותאיוםפגיעה,העלבההוצאת דיבההשמצהפורנוגרפיהביטוי וולגרי אחרתכנים בעלי אופימיני בוטה;

3.13.4. הם בגדר דברים העלולים לעודדלשדללהמריץ או לסייע לאחר לבצעמעשה אסור עלפי חוק או עלולים לעורר אחריות משפטיתתכנים שיש בפרסומםעבירה פלילית או אזרחיתתכנים הפוגעים בפרטיותתכנים מזיקיםתכנים שפוגעיםברגשות הציבור;

3.13.5. הם בגדר שליחת הודעות ספאם (Spam), הודעות שרשרתהודעות אחידות,העלאה של קוד תוכנה לאתרהעברת מכתבי שרשרת או דואר זבלמכל סוגפרטיאו מסחרי;

3.13.6. כוללים תוכנת מחשבקוד מחשב או יישום הכוללים נגיףמחשב ("וירוס"),סוסים טרויאנייםתולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים(Malicious Applications), פצצות זמןרכיבי Cancelbot, קבצים פגומים אותוכנה אחרת או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעילות תקינה של האתר אושל מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר;

3.13.7. כוללים תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרוםנזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכללובמשתמשי האתר בפרט;

3.13.8. כוללים תוכן העלול להטעות משתמש לרבות כל פרט אישי שלך או של כלמשתמש אחר באתר שאיננו נכון ומדויק;

3.13.9. כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותםאת פרטיהם האישיים או את מענםודרכי ההתקשרות עימם;

3.13.10. כוללים תוכן הידוע לך שהוא שקרימטעה או מסולף.

3.13.11. כל תוכן שהחברה תמצא לנכון להסיר.

3.14. מבלי לגרוע מהאמור לעילבכניסתך לאתר אתה מתחייב במפורש שלא:

3.14.1. לעשות כל שימוש בתוכן מכל סוג שהואלרבות אך מבלי להגביל בתמונות,בסרטונים ובקטעי אודיושאין לך את הזכות ו/או הרשות לעשות בו שימוש.

3.14.2. להטרידלאיים, "לעקוב", לפגועלהעליבולהפר כל זכות משפטיתשעומדת לאדם ו/או לגוף אחר.

3.14.3. להעלותלפרסםלהגיבלכתובלאסוףכל תוכן בעל אופי שאינו הגון,ראוי,פורנוגראפימשמיץ או שאינו חוקי.

3.14.4. להעלותלפרסםלהגיבלכתובלאסוףכל תוכן שמטרתו היא מסחרית,שמטרתו פרסוםשידול לרכישהמתן שירותיםתרומות או שמטרתו להוליך שוללמשתמשלרבות להעלותלפרסםלהגיבלכתובלאסוףכל תוכן מסחרי ללא קבלתהיתר מפורשבכתב ומראש מהחברה.

3.14.5. להעלותלפרסםלהגיבלכתובלאסוף כל חומר שעלול להוות עבירהפליליתעלול ליצור עילה אזרחיתשמפר דין ישראלי או דין של מדינה אחרת

3.14.6. לאסוף, "לקצורמידע לגבי משתמשים אחריםלרבותולא רקאיסוףכתובות דואר אלקטרונימידע אישיתמונות או חומרים אחרים ברשתות חברתיותשל משתמשים אחרים.

3.14.7. להעלותלפרסםלהגיבלכתובלאסוףכל תוכן שיש בו כדי לפגועבביטחונה של מדינת ישראל ו/או שיש בו כדי להפר סוד צבאי ו/או צנזורה צבאית.

3.14.8. להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחרלרבותתוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומהלשם חיפושסריקההעתקה או אחזוראוטומטי של תכנים מתוך האתרבכלל זהאין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמורלשם יצירת לקטאוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

3.14.9. להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנהמכשיר,אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכניםכלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

3.14.10. לבצע שינויים באתר או להעתיקלהפיץלשדרלהציגלבצעלשכפל,לפרסםלתת היתר או רישיוןליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע,התוכנההמוצרים או השירותים שמקורם באתר.

3.15. החברה אינה מתחייבת לשמור מידע שהועלה לאתר ו/או שמידע שפורסם יוסיףלהתפרסם באתרלמרות האמור לעילהחברה תעשה מאמצים סבירים להבטיח שתוכןשהועלה לאתר יהיה נגיש וזמין למשתמשים.

3.16. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה,בהם הם מופיעיםתוכנםמהימנותםדיוקםאמינותם והשפעתם על המחשבים שלהגולשים באתרוכן לכל נזקאי נוחותאובדןעגמת נפש וכיוצא באלו תוצאותישירות או עקיפות שיגרמו לךלרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

3.17. החברה ממליצה למשתמשים לנהוג במשנה זהירות בכל הקשור לפרסוםוהעלאה של תכנים לאתרהחברה ממליצה לנהוג במשנה זהירות ביחס למידע"מקצועיהניתן על ידי משתמשים המגדירים עצמם או מוגדרים על ידי אחריםכמומחיםהחברה מבהירהכי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועיתוהינובגדר המלצה בלבדמשכךהחברה אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות הנובעותמהשימוש בהם וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

4. רציפותזמינות ואמינות השירות

4.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ובנגזרותיובכל עת מכל סיבהבלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.

4.2. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנותו מעת לעתאת מבנהומראהו ואתזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בווזאת ללא כל הודעה מראש.

4.3. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרעיינתן כסדרו ללאהפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברהלנזקים,לקלקוליםלתקלותלכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה אואצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרתהחברה לא תהא אחראית לכל נזק – ישיראו עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך עקב כך.

4.4. חרף מקצועיות החברה והתכנים המתפרסמים באתר ו/או בקורסיםאין החברהיכולה לערוב לאמינות ולדיוק התוכן והמידע שבאתראם יתגלה אידיוק במידעבאתריש להודיע על כך לחברהכדי שזו תוכל לתקנולמשתמש לא תהא כל טענהו/או תלונה או כיוצ"ב בגין אידיוק באיזה מן התכנים המופיעים באתר אובנגזרותיו.

5. השימוש באתר ובתכניו

5.1. המשתמשים באתר יכולים לצפות ולהאזין לתכנים שמוצגים באתר.

5.2. משתמשים המעוניינים להיות פעילים באתרבין היתר אך לא רקלצורךתגובותכתיבה באתר וקבלת תכנים המיועדים למשתמשים רשומים בלבדנדרשיםלהירשם באתרההרשמה תיעשה באמצעות הדפים המיועדים לכך באתרי החברה,ולאחריה מקבל המשתמש שם משתמש וסיסמה אישיים המוקצים לו ולשימושו האישיבלבד.

5.3. החברה תשמור את נתוני הנרשמים לאתר כל עוד המשתמש לא הסיר עצמומהאתרואף שומרת לעצמה את הזכות לשמור נתונים אלו גם לאחר מכן לפי שיקולדעתה הבלעדי.

5.4. השימוש באתר אינו מוגבל ופתוח לכל הגילאיםאולם במידה והשימוש שאתהעושה באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים כלשהם שאתה מקבל במסגרת השימושבאתרבין אם שירותים אלו כרוכים בתשלום ובין אם לאומותרים עלפי דיןלמשתמשים בוגרים בלבדהינך מצהיר כי: (אהינך בן 18 שנה לפחות; (באתהכשיר משפטית לבצע שימוש באתר על שירותיו השוניםלרבות ביצוע תשלומיםבאמצעי תשלום הרשומים על שמך בלבדו-(גיש לך תא דואר אלקטרוני ברשתהאינטרנט.

5.5. במידה ואינך עומד בדרישות הסעיף לעילאינך מורשה להשתמש בשירותיהאתר שהינם בתשלום.

5.6. עם תחילת השימוש אתה מוותר על כל טענהתביעה ו/או דרישה כלפי החברהבגין השימושמגבלותיו ו/או השלכותיו עליך.

5.7. השימושאפואבתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותךהבלעדית והמלאה.

5.8. השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאההשאלה אוהעברה בכל דרך שהיא.

5.9. רכישת קורס מקנה הרשאה לשימוש בקורס לאדם בודד בלבדעבור עד 3מכשיריםהשימוש בקורס ע"י המשתמש הינה ללא הגבלת זמןאין להעביר אתהרשאת השימוש לאחריםככל שהמשתמש מבקש רישיון זוגי או רבמשתמשיםישלקבל אישור בכתב מהחברה או לרכוש מספר רישיונותבהתאם למספר המשתמשיםהמבוקש.

5.10. המשתמש מתחייב לפעול לפי כל דין במסגרת יישום תוכן התוכנית בקמפייניםשהוא מנהל ולהימנע להפר הוראות חוקלרבות אך מבלי להגביל את הוראות תיקוןמס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשס"ח-2008 (להלן: "חוק הספאם").

5.11. ככל שהחברה תקבל דרישה לתשלום ו/או תביעה בגין פעולה שהמשתמש ביצעבניגוד לחוק הספאם ו/או כל הוראת חוק אחרתהיא תעביר אותה לידי המשתמשוהוא מתחייב לטפל בה מיד עם קבלתה ולהיכנס בנעליה לכל דבר וענייןככל שלאיעשה כן בתוך 7 ימים ממועד הודעה כאמורתהיה זכאית החברה לפעול לפי שיקולדעתה הבלעדי בניהול העניין.

5.12. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל פניה ו/או דרישה של כל צדשלישי לתשלום כלשהו הנובע מאישמירת הוראות החוקלרבות אך מבלי להגבילשכר טרחת עורכי דין וזאת בתוך 14 ימים ממועד דרישת התשלום.

5.13. על ידי השימוש באתראתה מאשר לאתר לשמור אי אילו תכנים שהנך מעלהלאתר בשרתי האתרלזמן בלתי מוגבללפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.14. התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויותהנטל לשמירת סודיותו שלמידעמסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנו ודרכומוטל על המשתמש.

5.15. אתה מסכיםשבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסיםבינך לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

6. קישורים חיצוניים

6.1. האתר עשוי להכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אלמקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם.

6.2. אם לא נאמר אחרת על ידי החברהקישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינםיכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסותבמפורש או במכללאעל ידי החברה,לגבי אותם מקורות אחריםשאינם נמנים עם נגזרותיו של האתר.

6.3. אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתריאינטרנט פעיליםהחברה אינה מתחייבת בעצם הימצאותו של קישור מסוים באתר כיתוכן האתר המקושר הינו מהימןמלא או עדכניוהחברה לא תישא בכל אחריותבקשר אליו.

6.4. התכנים הזמינים מהקישורים החיצוניים נמצאים באחריות בעל האתר שאליומוביל הקישורהחברה אינה אחראית לתכנים אלולנתונים שלהם או לאלמנטיםהויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרםמהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

6.5. החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישירשייגרם לך או לרכושך כתוצאהמשימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיעבאמצעות שימוש בקישורים הקיימים באתרהחברה נושאת בנטל האחריות בגיןנגזרות האתר שלה גרידא – דפי הנחיתה ואתר הקורסיםכאמור במבוא לתקנון זה.זאת ועודהחברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות עלמידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

7. שימוש לרעה באתר ובתכניו

7.1. החברה שוקדת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתרהמוצריםוהשירותים הניתנים בו.

7.2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפעולות הבאות ביחס לשם המשתמש והסיסמהשהוקצו לו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמשלתביעה אזרחית:

7.2.1. העברת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד גבין אם בתמורה ובין אם לאו;

7.2.2. מכירת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג';

7.2.3. מתן גישה לתוכן האתר לצד גבאמצעות שם המשתמש והסיסמה.

7.3. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהעברה ו/או שימוש לא מורשה ו/או מכירה שלמידע סודיכהגדרתו בסעיף 11.4 להלןלצד גכלשהו אסורים בהחלט ומהוויםשימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית.

7.4. ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחריםהחברה תגביל כל פעולה של משתמשו/או תשהה כל פעולה של משתמש ו/או תסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/אותמנע גישה של משתמש ותנקוט בצעדים טכנולוגיים ומשפטיים כדי לשמור עלזכויותיה שלה ו/או של צדדים שלישיים.

7.5. המשתמש נדרש לדווח על כל בעיהתקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלהלרבות הפרת זכויות.

7.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר השתתפותו של משתמש בתכניםהמוצעים על ידהלרבות קורסיםלפי שיקול דעתה הבלעדי.

8. שימוש בינלאומי באתר

8.1. לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנטאתה מצהיר כי כל פעולה הנעשיתלמול האתרנעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

9. אחריות

9.1. החברה אינה יכולה לנטרואינה מנטרת באופן פעילאת התוכן שהנך מעלהלאתר (כגון תגובות והודעות).

9.2. יחד עם זאתהחברה רשאית לעיין בתוכן אותו הינך מעלה לאתר ולהסיר כלתוכן ללא התראה מוקדמתפעולות לפי סעיף זהלא ייצרו שום התחייבות כלפיהחברה לעיין או להסיר תכנים מהאתר.

9.3. החברה תעשה מאמצים סבירים למנוע הפרעות ושיבושים באתרולמרות האמורלעילהחברה אינה אחראית כי האתר יפעל ללא כל תקלה ו/או לפעולות או מחדליםשל משתמשים אחרים.

9.4. החברה לא תישא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמשבאתרלרבות אך מבלי להגבילהפרעות בשירותאף אם החברה ו/או נציגיה ידעוו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זהאשר יגרם לך או לכל גורם אחרמלבדך.

9.5. האתר מהווה פלטפורמה למצג נתונים ומידע בנוגע לנתונים של כל משתמשרשום באתרבאחריות המשתמש לשמור על פרטיו האישייםהחברה לא תישאבאחריות על פי כל דין לנזק שיגרםבמישרין או בעקיפיןמשימוש בפרטים אישייםשל המשתמש אשר ייעשה על ידי כל גורםלפרטים נוספים לגבי מדיניות הפרטיותשל האתריש לקרוא את מדיניות הפרטיות שלי במסמך זה.

9.6. בעצם השימוש באתרהמשתמש פוטר את החברה מכל אחריותלנזק ו/אופגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.

9.7. האתר בכללותוכולל כל המידע המופיע בוהתוכנה העומדת בבסיסו והמידעוהחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתרמוגשים ומעומדים לרשותךכפישהם ("AS-IS").

9.8. בשום מקרההחברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעלימניותיה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחדעקיף או תוצאתיאולכל נזק שהואהנובע מאובדן שימושאובדן של נתונים או רווחיםבין אם במסגרתפעולה חוזיתרשלנית או פעולת נזיקין אחרתהנובעת מתוך או הקשורה לשימושבאתר ובמסמכים או לביצועי האתר והמסמכיםלמתן או אימתן שירותיםאו למידעהכלול בשירותים.

9.9. השירותים המסופקים על ידי האתר הם בבחינת תבנית (template) שבמסגרתהמשובץ התוכן שמעלה החברה לאתראישביעות רצון המשתמש מהמוצר ו/אוהשירות כפי שמסופקים על ידי החברה ו/או האתר לא יקימו לחברה כל אחריות מכלסוג שהוא.

9.10. החברה מהווה פלטפורמה בלבד לתוכן משתמשיםמבלי לגרוע מכלליותהסעיפים לעיל ולהלןהחברה לא תישא באחריות על פי כל דין להתקשרות מכל סוגשהוא ובכל מסגרת שהיא בין משתמשי האתר לבין עצמם ו/או בין משתמשי האתרלצד ג'. התקשרות כאמור תהא באחריותם הבלעדית של המתקשרים.

9.11. הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודהקשרי ספק לקוח,קשרי הנהלהקשרי יוזמה משותפתקשרי זכיינות וקשרי סוכנות בין המשתמשלחברה ו/או לאתר.

9.12. בכפוף להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרתאין החברה מביעה כלעמדה ואין היא אחראיתבמפורש או מכללא לגבי:

9.12.1. המידע והתוכן המצוי באתר;

9.12.2. התוכןהמידע והפעולותאשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר;

9.12.3. המוצריםהתוכנות והשירותים המסופקים דרך האתר ו/או שהגישה אליהםהתבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מהאתר;

9.12.4. כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי או רגיש דרךהאתר;

9.12.5. כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה אתהאתר או את הגישה לאתר;

9.12.6. כל נזק שנגרם עקב פעולה אשר ביצע המשתמש תוך כדי הסתמכות על תוכןהאתר ו/או שירותיו ו/או מוצריו.

10. פרטיות

10.1. החברה נוקטת מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמשועל פרטיותויחד עם זאתבשל אופייה של הרשתהחברה אינה יכולה להבטיחהגנה מלאה על פרטים אלו.

10.2. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתרעל פיחוקאינך מחויב למסור את המידעאולם בלי למוסרולא תוכל להשתמש בחלקמהשירותים באתר.

10.3. אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמש כערך עליוןחרף האמורמובהר לךכי אתה מתיר לחברה לעשות כל שימוש בכל תוכן שהועלה על ידך או על ידי מימטעמך לאתרי רשתות חברתיותכגון Facebook, Twitter ולכל רשת חברתית אופלטפורמה חברתית אחרת אשר קיימת כיוםאשר קשור במישרין או בעקיפין לחברה,האתר עצמולטיב שירותיו ו/או תכניו.

10.4. עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומייםתהאהחברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוניבדואר או בטלפון סלולארי,מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומימידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/אוכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ו/או באמצעות מסרון למספר טלפוןסלולארי שאותו סיפקתבאם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמורתוכל,בכל עתלבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות כניסה לקישורהסרה מהשירות המסופק יחד עם המידע ובדרך זו בלבדמובהר בזאת כי התוכן עשוילהיות פרסומי גם אם הוא לא מסומן ככזה.

10.5. בעצם השימוש באתר אתה פוטר את החברה מכל אחריות לכל פגיעה או נזקישיר או עקיףכספי או אחרשיגרם לך כתוצאה מדליפת פרטים אלוללא קשרלסיבת דליפתם.

10.6. מובהר בזאת כי השימוש במוצרי החברה מהווה הסכמה לקבלת עדכוניםבדוא״ל וכן כל חומר שיווקי / פרסומי אחרכמפורט בסעיף 10.4 לעיל.

11. קניין רוחני

11.1. האתר עצמו וכל הדפים המצויים בו הם רכושה של החברהאין להעתיק ו/אולפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.

11.2. כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות שמועיצובותוכנויישומוקוד מחשבוכל חומר אחר הכלול בושמה של החברהסימניה המסחריים הרשומים והבלתירשומים הינם קניינה הבלעדי של החברהכל הסימנים האחרים המצויים באתר הםסימנימסחר קניינים של בעליהםבהתאמהלא תיעשה כל פעולה העלולה לפגועבזכויות הקניין כאמור.

11.3. האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינתישראלאמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרותהתוכן המצויבאתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבדאתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאיהשימוש שהחברה תכלוליחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.

11.4. המשתמש מצהיר כי ידוע לוכי כל מידע מכל סוג שהוא וכן כל שיטת עבודה,שרטוטיםשיטותתירשומותמסמכיםתיאור תהליכים תרשימי זרימהמערכישיעורמצגות גרפיותתוכן הרצאותנסחי דוא"ל שיווקייםקמפיינים פרסומיים,דפי נחיתהספרוני מתנהתהליכיםמפרטיםתוכניותהצעותמסמכיםידיעותונתונים טכנייםכלכלייםמסחרייםטכנולוגייםסטטיסטייםתאורטייםמעשייםו/או אחרים ו/או כל מידע אחר שאליהם הוא נחשף המועבר במסגרת השימוש באתרו/או במהלך התוכניתבין אם בעל פה ובין אם בכתב ו/או בכל מדיום אחר וכן כלמידע הקשור לחברהלעסקיהלשירותיהלמוצריהללקוחותיהלתוכניותיה ו/אולסודותיה המקצועייםהעסקיים והמסחריים אשר הגיעו ו/או יגיעו לידיעתו הינומידע סודי (להלן: "המידע הסודי"), השייך במלואו לחברה.

11.5. ברור למשתמשכי כל המידע שייחשף אליו במסגרת האתר ו/או התוכנית ו/אוהקורסים וזכויות הקניין הרוחנילרבות עיצוביםזכויות יוצריםפטנטים והמצאות,סימני מסחר ושמות מסחרייםסודות מסחריים ומידע סודיבכל חומר שיוצג לובמסגרת ובמהלך הקורס ו/או השימוש באתר הם קניינה הבלעדי והמלא של החברה,והמשתמש אינו רוכש כל זכות מכל סוג שהוא במידע הסודי ו/או בתכנים אלו ו/אובזכויות הקניין הרוחני הגלומות במידע ותכנים אלה וכי מלוא זכויות קניין רוחני אלושייכות לחברה.

11.6. אין להעתיקלהפיץלהציג בפומבילתרגם או למסור לצד שלישי כל חלקמהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

11.7. ככל ואתה מעלה תוכן לאתראתה מתחייב בפני החברה כי אתה הוא הבעליםהחוקי של התוכןאו שברשותך היתר לשימוש כאמור מהבעלים החוקיאתה מתחייבכי השימוש בפועל שאתה עושה בתוכן שאתה מעלה לאתר עולה בקנה אחד עם אישורהשימוש בתוכן שניתן לך.

11.8. כאשר אתה מעלה תוכן לאתר אתה פוטר את החברה מכל אחריות בגין הפרה שלפטנטזכות יוצריםסימן מסחרסוד מסחרי וכל טענה להפרה אחרת בהקשר לתוכן.

11.9. אתה מתחייב שלא להעלות לאתר תוכן שמוגן בזכויות יוצריםבסוד מסחרי,שחשוף לתביעה מצד שלישילרבות הפרת פרטיות של גורם אחר או הפרת כל זכותשעומדת לצד שלישי.

11.10. אם אתה הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן שמצוי באתרואתה מאמין כיזכויותך הופרו על ידי משתמש אחרהינך נדרש לשלוח מייל לחברה לכתובת ¬¬¬המופיעה באתר על המייל להכיל את הפרטים הבאיםשםשם משתמשכתובתדוא"למספר טלפוןפרטי ההפרה ופרטים להוכחת זכויותיך בתוכן.

11.11. במסירת פרטי התוכן שלטענתך מפר את זכויותיך יש לפרט את הזכויות שהופרולכאורה (זכויות יוצריםחדירה לפרטיות וכן הלאה). כמו כןיש לצרף קישוראלקטרוני אל התוכן המפר לכאורה

11.11.1. מסירת פרטי התוכן שבבעלותך ואשר לטענתך זכויותך בו הופרו (יש לצרףקישור אל התוכן שבבעלותך).

11.11.2. פרטי יצירת הקשר עמך (לרבות כתובת שםשם משתמשכתובת דוא"ל,מספר טלפון וכדומה). 

11.11.3. הצהרה שאומרת כי אתה מאמין בתם לב שהשימוש שנעשה מפר את זכויותךושהשימוש נעשה שלא במסגרת היתר.

11.11.4. הצהרה שבה אתה מתחייב שהתוכן שמסרת הינו מדוייק ואמיןכמו כןעליךלפרט האם אתה הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן המופר או שקיים ברשותך היתרלשימוש בחומר המופר מהבעלים שלו.

11.11.5. חתימתך (פיזית או אלקטרונית).

11.12. המשתמש מתחייב לדאוג לכך שכל אחד מן האנשים העובדים אצלו ו/אומועסקים על ידו כיום או בעתיד ו/או מי מטעמואשר תהיה לו גישה בדרך כלשהילמידע הסודייתחייב בכתב קודם למתן אפשרות הגישה כאמורלהגנת סודיותהמידע הסודי בתנאים כמפורט במסמך זה.

11.13. החברה תעשה כל שביכולתה להסיר את התוכן המפרלכאורהלאחר בירורפנייתךבאם תמצא לנכון לעשות כן.

11.14. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת ליצור קשר עם המפרלכאורהולברראת עמדתו טרם נקיטה בצעדים

11.15. לפני שאתה מנסח הודעה לחברה בדבר הימצאותו של תוכן אשר מפר לכאורהאת זכויותךאנו ממליצים לך להיוועץ בעו"ד אשר יוכל להסביר לך את זכויותךבמקרה הנדון.

11.16. יודגשהדרישות המוצגות לעיל משקפות את מדיניות החברהזכויותיהוחובותיה ואינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי.

12. קבלת תכנים

12.1. האתר עשוי להכיל מודעותפרסומות ומידע שיווקי (להלן: "המודעות")המקדמים את שירותי החברה או את שירותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים אתשירותיהם דרך האתר (להלן: "המפרסמים").

12.2. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתרלרבות פרטי המידע והזכויות,תחול על המפרסמים בלבדלחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן פרסומים אלו באתראו למהימנותםהחברה בודקת את התוכן הנ"לאך אין באפשרותה להתחייבלאמיתות וכדאיות מוחלטת של מודעות אלו המתפרסמות באתר.

12.3. יודגשכי מודעות המפרסמים אינן מהוות כל עידוד ו/או המלצה לרכישתהשירותים ו/או המוצרים המוצעים למכירה במודעות מצד החברה וכל התקשרותבינך לבין המפרסמים בעקבות פרסום המודעותתיעשה בינך לבין המפרסמים בלבד.החברה אינה צד להתקשרות ביניכם ולא יכולה לשאת בכל אחריות בגינה.

12.4. האחריות על תוכן המודעותכמו גם על התוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות עלהמודעותהינה על המשתמש בלבדאין בקיומן של הפרסומות באתר כדי להוותעידוד ו/או המלצה למשתמש מצד החברה להיעזר בשירותי המפרסמים.

12.5. החברה עשויה מעת לעת לשלוח תכנים פרסומיים בדוא״לטלפון וכל אמצעיאחרגם אם הם אינם מסומנים ככאלההמשתמש מצהיר כי אין לו ולא יהיו לו כלטענות בשל כך.

13. אי תחרות

13.1. בקבלת תנאי השימושמצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהמידע והשיטותאליהן נחשף בתוכן האתרלרבות בקורסיםעשויים להיות סודות מסחרייםכאמורבסעיף 11.4 לעילאשר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או כל דין אחרומתחייב שלאלהעביר ו/או לגלות ו/או לעשות בהם כל שימוש אסור.

14. סקרים ושאלונים

14.1. החברה רשאית לכלול באתר שאלונים וסקרים לרבות (אך לא רקבעניינים כגוןחווית המשתמשנוחות השימוש באתרשביעות רצון של משתמש מצדדים שלישיים,נותני שירותיםספקיםוכל עניין הקשור במידע או שירות הניתנים למשתמש.

14.2. על מנת להבין טוב יותר מהו טיב המידע אותו החברה אוספת בסקריםוהשאלונים הנזכרים לעילוהדרך שבה החברה משתמשת במידע זהאנא עיינובמדיניות הפרטיות שלנו המופיעה במסמך זה.

15.מדיניות ביטולים, הפסקת שימוש והחזר כספי

15.1 מדיניות ביטול עסקה הינה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה),תשעא-2010. ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה לחברת עומר בר שיווקדיגיטלי בעמ , בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקהובתנאי שהביטול לא נעשהלאחר שכבר סופקו השירותים ללקוח.

15.2 לאחר הביטוליהיה הלקוח זכאי להחזר כספיבתוך 14 ימים ממועד קבלתההודעה על הביטולובהתאם למחיר ששולם בפועלבניכוי דמי ביטול בסך של 5%ממחיר העסקה או 100 ש"ח הנמוך מביניהם.

במילים אחרותלא ניתן לקבל החזר כספי בעסקה שבה סופק השירות באופן חלקי אומלא (פגישות ייעוץהדרכה אינטרנטיתשירותי שיווק ופרסום).

במידה וסופק השירות או המוצר ללקוח באופן חלקי – רשאי הלקוח לקבל את חלקוהיחסי עבור השירותים שלא סופקו.

15.3 ביטול עסקה ייעשה בכתב בלבדבדוא"ל: omer@fblab.co.il , או בדוארלכתובתת.ד 23, גבעתיים.

15.4 החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתהלהפסיק באופן מיידיחד צדדי וללאמתן כל התראה מראשאת מתן השירותים שלפי הסכם זהלרבות אך לא רקהפסקתהשתתפותו של משתמש בקורס של החברה עקב מעשה ו/או התנהגות לא ראויים לפישיקול דעתה הבלעדימבלי שיינקטו כנגדה צעדים כלשהם.

15.5. לא יינתן כל החזר כספי בעבור כל שירות שהוזמןאלא אם מצויין אחרת בעמודהמפרט את פרטי ותנאי השירות הרלוונטיככל שמצויין שישנו החזרדרישה להחזרכאמור צריכה להתבצע בזמן הנקוב בעמוד המפרט את פרטי ותנאי השירות הרלוונטי.

15.6. בנוסףהמשתמש מודע לכך שבכדי להיות זכאי להחזר כספי כאמורעליולהגיש את כל שיעורי הבית שיינתנו לו כתנאי להחזרכפי שמצוינים בעמוד המכירהשל הקורס או התכנית הרלוונטייםעד מועד חתימת הוויתור ולהראות שיישם אתתוכן התוכנית בפועללרבות להיות בקשר רציף עם נציג החברה המקצועי שהוקצהלו ביחס לביצוע מטלות ושיעוריםזאת לפנים משורת הדין שכן חוק הגנת הצרכןמציין כי לא יינתן החזר בגין מוצרים הניתן לשעתוק או מוצרי מידע.

15.7. ההחזר הכספי יבוצע באופן שבו החברה תבחר (אשראיהעברה כספית,המחאהמזומןלפי שיקול דעתה הבלעדיובתוך 90 ימי עסקים ממועד אישורההחזר.

15.8. באחריות המשתמש להעביר את המידע הנדרש לחברה כדי לבצע את ההחזר.המשתמש לא יבוא בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה לחברה בקשר לתקופת ביצועההחזר אם לא העביר באופן מידי את הפרטים הדרושים.

16. שיפוי

16.1. אתה מסכים לשפות ולפצות את החברהעובדיהמנהליהבעלי מניותיה או מימטעמם בגין כל נזקהפסדאבדן רווחתשלום או הוצאה שייגרמו להםובכלל זהשכר טרחת עו"ד והוצאות משפטעקב הפרת תנאי שימוש אלה.

17. הליכים משפטיים ובוררות

17.1. בקבלת תנאי השימושמסכים המשתמש שלא להשתתף ו/או לקחת חלקבתובענה ייצוגית נגד החברה ו/או מי מטעמה.

17.2. תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי החברה הקשור בשימוש באתר,יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד.

17.3. כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר להסכםו/או לביצועו יתבררו בפני בורר מוסכם על הצדדיםוככל שלא תהיה הסכמה עלזהותוימונה בורר על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל.

17.4. הבוררות תתקיים בעיר תל אביב.

17.5. על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררותהתשכ"ח-1968 התוספות והתקנותשהותקנו מכוחו (להלן: "חוק הבוררות").

17.6. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחי למעט לדיני הראיות ו/או לדיןהמהותי ועל הבורר לנמק את החלטתופסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בוררעל פי הוראות סעיף 21א לחוק הבוררות.

17.7. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות יהיה בית המשפט המחוזיבעיר תל אביב.

17.8. מבלי לגרוע מהאמור לעילבכל עניין שהוא שאינו בגדר סמכותו של הבוררו/או בכל מקרה בו תניית בוררות ייחודית זאת לא תחול מכל סיבה שהיאסמכותהשיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תלאביביפו ו/אומחוז המרכז בישראל.

17.9. הוראות אלה מהוות הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

17.10. כל שינוי בתנאיו ובהוראותיו של הסכם תנאי שימוש זה בהתאם לשיקול דעתההבלעדי של החברה.

17.11. המשתמש מצהיר כי קרא את הסכם תנאי השימוש והוראותיוהבין את תוכנווהסכים לכל הוראותיו ותנאיו מרצונו הטוב והחופשי.

18. יצירת קשר

18.1. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתרוצדדים שלישיםבכל שאלההבהרהתלונה בדבר הפרת זכויות כאמור בסעיף 11.10לעילבירור פרטים וכיו"ב ניתן ליצור קשר עם החברה בדואר אלקטרוני המופיעבעמוד הקורס או המכירה

18.2. החברה מעניקה שירות לקוחות מיוזמתה וללא התחייבותאנו משתדלים לענותלכל הפניות בנושאים טכנייםנושאי חיובועוד – אך איננו מתחייבים לכךישלהבין כי אלא אם צויין אחרת או כי נרכשה תכנית ליווילא מוצע ליווי ו/או ייעוץללקוחות הקורסים הדיגיטליים והחברה לא מתחייבת לתת מענה לשאלות התלמידיםבשום צורה.  החברה עושה מאמץ לספק למשתמשים פלטפורמות עזרה הדדיתאךאינה מתחייבת לכךוהשירות המוצעאם מוצעיכול להשתנות או להפסק בכל רגענתון ולמשתמש לא יהיו טענות בנושאמובן כי שירותים אלה אינם כלולים במחירהמוצרים ואינם חלק מהמוצר.

19. אישור תנאי השימוש

19.1. המשתמש מאשר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת עמוד המכירהובמידתהצורך התייעץ עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתםכי הם ברורים לו וכי הואמקבל על עצמו את האמור בהםוכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות לחברה בקשראיתם.