תנאי שימוש

שלום וברוכים הבאים לאתר Lifestyle magazine (להלן: "האתר").

חברת Vest Media Group, LLC כוללת בתוכה את שירותים מטעמה ומטעםמותגים ו/או פעילויות ו/או חברות נוספות המצויות בשליטתה, לרבות המותגים הבאים: Vest Media Group ו/או Lifestyle magazine וכל פעילות ו/או מותג ו/או חברה אחרת שעשויה לפעולבעתיד תחת ו/או בקשר עם Vest Media Group, LLC (למען הנוחות יכונו במסמך זה הפעילויות הנזכרות ביחד ולחוד: "החברה").

האתר מאפשר גישה אל האתר המצוי בשליטתה, כמו גם למוצרים ולשירותיםהכפופים לו (להלן: "נגזרותיו"), הזמינים משמות המתחם lifestyle-mag.co.il וכל שם מתחם אחר בבעלות החברה.

החברה מאפשרת גם גישה לדפי הנחיתה שלה בכתובות הנזכרות לעיל וכתובות וכן לאתר, ממשק ואפליקציות הקורסים שלה – הכול בכפוף לתנאי השימוש שלהלן (להלן :"החוזה","ההסכם") המפורטים כאן. מקום שלא צוין אחרת במפורש, משמעו
של ה"שימוש באתר" הוא גם שימוש בנגזרותיו.

בעצם השימוש באתר, אתה מקבל על עצמך את תנאי השימוש שלהלן. 

אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים בתקנון זה, אינך מורשה לגשת לאתר, לנצל אותו ו/או להשתמש בו. מומלץ לקרוא תנאי שימוש אלה ביסודיות טרם השימוש באתר.

1. הקדמה

1.1. הכותרות בתנאי שימוש אלה ישמשו לנוחיות בלבד ואינן בעלות משקל משפטי.

1.2. בכל מקום בו מצוין בהסכם זה מונחים כגון "אתה", "משתמש", "משתמשרשום", "משתמש שאינו רשום", "גולש", "גולש באתר", או כל מונח אחר שמתאר את מי שמבצע פעולות דרך האתר, והכל בהתאם להקשר, הכוונה היא אליך, מישעושה שימוש באתר בין אם באופן אקראי ובין אם בתדירות גבוהה, בין אם ביצעהמשתמש הרשמה לשירותי האתר ובין אם לאו; ויכונה להלן: "משתמש".

1.3. המונחים "החברה", "האתר", "אנtחנו" וכיוצא בזאת, מתייחסים אל החברהו/או מי מטעמה. המונחים "צד", "צדדים", "אנחנו" מתייחסים במקביל אל החברהואל המשתמשים יחדיו, או רק אחד מהם, בהתאמה.

1.4. משמעו של "האתר" – כולל, בין היתר אך לא רק, ידיעון מידע וכל דואר אחרשנשלח מטעמו, לרבות אפליקציה סלולרית, ככל שתקום בעתיד.

1.5. ההגדרות המפורטות בחוזה זה, יחולו בתנאי שימוש אלה, במדיניות הפרטיות של החברה ובכל מסמך אחר שתוציא החברה. אלא אם נכתב אחרת במפורש, גובריםסעיפי תקנון זה על כל סעיף בהנחיה או בתקנון אחרים 

הקשורים לחברה לענייןהשירותים המנויים בתקנון זה. כל שימוש במונחי תקנון זה, בצורת יחיד, רבים, זכר,נקבה וכיוצא בזאת, ניתנים לשינוי ויש  לפרשם בהתאם להקשר.

1.6. המונחים "מידע" ו\או "תוכן", כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלילמצות, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור–קולי  (audio-visual)או כל שילובשלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות,כל תמונה, צילום, איור, הנפשה  (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה(sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום,תסדיר (format),  פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית(icon), הרצאות המועברות מרחוק (On-Line) ובאופן פיזי. כל אלה יכונו להלן: "תוכן".

1.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בדפיהנחיתה שלו בכל עת, מכל סיבה, בלי הודעה מראש ומבלי כל  אחריות מצידה.המדובר על שינויים כגון, אך לא רק, עריכה, הוספה, החסרה, עדכון של האתר ו/אודפי הנחיתה שלו ו/או של האתר, של תנאי  השימוש, מדיניות הפרטיות ושל שארמסמכי החברה הקשורים באתר.

1.8. החברה ממליצה לך לעבור על תנאי שימוש אלה מעת לעת על מנת להתעדכןבנוסח העדכני ביותר של החוזה אליו הנך מחויב.

1.9. בעצם השימוש באתר, אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר ונגזרותיוהמפורטים להלן, אתה מאשר את קיומו של תקנון מדיניות  הפרטיות שעליך לקרואושאתה מסכים להשתמש באתר ונגזרותיו בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתהמסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים  להלן לפני תחילת השימוש באתר. אם אינךמסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת לאתר, לנצל אותו ו/אולהשתמש בו.

1.10. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ונגזרותיו ובתכנים הכלולים בהם באופןחזותי ו/או באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר הקיים  כיום (כדוגמתטלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב) ו/או שיתקיים בעתיד. תנאים אלהחלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת  האינטרנט ובין באמצעות כל רשת אואמצעי תקשורת אחרים.

1.11. לתשומת לבך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה וללאקבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל  כניסה לאתר, ניתן יהיהלקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בעמוד הביתשל האתר.

1.12. תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר החברה,ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים,  מקום שנכתב בהם כךבמפורש. אם לא נכתב כך במפורש, גוברות הוראות תקנון זה, כאמור בסעיף 1.5לעיל.

1.13. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם מתייחסיםלנשים וגברים כאחד.

1.14. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגי החברה בכתובת הדוא״להמיועדת לכך בלבד, המופיעה בממשק הקורסים ובעמודי  המכירה.

2. מטרת האתר, תכניו, המוצרים והשירותים

2.1. מתן ייעוץ לשיווק דיגיטלי

2.2. שירותי שיווק ופרסום באינטרנט

2.3. הדרכות בנושא שיווק דיגיטלי

2.4. קיום סדנאות, כנסים וקורסים בתחום שיווק דיגיטלי.

3. תוכן האתר ונגזרותיו

3.1. האתר מהווה פלטפורמה המאפשרת לספק המלצות, בלוגים, קורסים, מוצרים,הדרכות, ספרים, סרטונים, תכניות אימון ותכנים נוספים  בנושאי שיווק באינטרנט וכןמאפשרת להגיב על המלצות ותכנים שהועלו על ידי מערכת האתר ו/או על ידיממליצים (ראו להלן) וגולשים.

3.2. יודגש, כי מדובר במתן מוצרי/שירותי מידע בלבד, ו/או שירותים אחרים. איןבמתן שירותים אלה כדי להוות התחייבות להצלחת ו/או הגדלת  ביצועים ו/או כלשיפור בכל פעולה שהמשתמש מבצע בין בעסקיו ובין אם בחייו הפרטיים.

3.3. המשתמש באתר ובשירותיו מצהיר כי הוא מודע לכך שלא יבוא בדרישה ו/אוטענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, ביחס  לאי–שביעות רצונומהשירותים ו/או מאי התאמת ביצועיו בפועל לאחר קבלת השירותים לציפיותיו שהיולפני, במשך או לאחר קבלת השירותים.  כן מצהיר המשתמש, כי לא יבוא בטענהבדבר אי–הבנה רטרואקטיבית של תנאי השימוש.

3.4. ההמלצות שמועלות לאתר על ידי מתעניינים, אנשי שיווק ו/או אנשים אשרהשתתפו בהדרכות וקורסים של החברה בעבר (להלן: "הממליצים") מועלות לפימיטב שיפוטם ושיקול דעתם. החברה לא אחראית על מספרן ותכיפות העלאתן שלהמלצות אלה וגם לא על טיבן ואיכותן  המקצועית. מבלי לגרוע מהאמור דכאן, החברהרשאית להסיר מהאתר המלצות של ממליצים לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת לממליצים ו/או לגולשים ולחברים שרשומים באתר.

3.5. אתה מתחייב שלא להעלות שום תוכן לאתר, אשר יש בו כדי לפגוע, בכל צורהשהיא, בכל אדם אחר ולא לבצע כל מעשה אשר עשוי להוות  פגיעה בפרטיות, הפרתזכויות יוצרים או כל קניין רוחני אחר, פרסום דברי לשון הרע ועוד.

3.6. החברה רשאית להסיר כל תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, ביןבאמצעות הפרה של זכות יוצרים, זכויות קניין רוחני בסימני  מסחר, הוצאת לשוןהרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעהבשם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים,  פגיעה בביטחון המדינה וכל תוכן אחרשהחברה תמצא לנכון להסיר או לחסום על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

3.7. החברה רשאית להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורךבמתן נימוק או הסבר לכך, במידה והמשתמש הפר איזה  מתנאי השימוש אלה, העלהתוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, הפר זכויות קניין רוחני, הוצאתלשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום  תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים,פגיעה בשמם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים, פגיעה בביטחון המדינה וכיו"ב.

3.8. אתה מודע לכך שבמהלך השימוש באתר ייתכן ותיחשף לתכנים ממקורות שונים,שהחברה אינה אחראית להם בשום צורה.

3.9. אין לראות בשום מידע ו/או תוכן ו/או המלצה ו/או הדרכה באתר כהתחייבותו/או הבטחה של החברה למימושם של הרעיונות העומדים  בבסיס המלצות ו/אוהדרכות אלו בפועל. האחריות לפעולה כלשהי על פי ההמלצות או ההדרכות הללותהא על המשתמש בלבד, והחברה לא  תישא באחריות כלשהי בגינן, כאמור.

3.10. החברה שומרת את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנהלפי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות  אל האתר כל מידע, תוכןוהודעה, שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.

3.11. הנך מתחייב במפורש שלא ליצור קשר עם לקוחות אחרים שלא תחת המקומותשייועדו לכך ע״י החברה, בין אם למטרות אישיות,  מסחריות או לכל מטרה אחרת,ללא אישור החברה מראש ובכתב.

3.12. החברה אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם שלהצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר  ע"י המשתמשים אוהממליצים. אתה מודע לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות אוכל מידע אחר המוצג באתר נעשה  לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

3.13. הינך מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם כל תוכן, מידע אוחומר אחר לרבות אך מבלי למצות סרטונים, סרטים,  הודעות, תמונות, קבצים מסוגיםשונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר, אשר:

3.13.1. עלולים להפר זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של כל אדם אחר, לרבות,זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחרת;

3.13.2. עלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר שלא בהתאם ליכולותהאתר;

3.13.3. אסורים לפרסום או לשימוש, והם בגדר לשון הרע, גזענות, איום, פגיעה,העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה, ביטוי וולגרי אחר,  תכנים בעלי אופימיני בוטה;

3.13.4. הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצעמעשה אסור על–פי חוק או עלולים לעורר אחריות משפטית,  תכנים שיש בפרסומםעבירה פלילית או אזרחית, תכנים הפוגעים בפרטיות, תכנים מזיקים, תכנים שפוגעיםברגשות הציבור;

3.13.5. הם בגדר שליחת הודעות ספאם (Spam), הודעות שרשרת, הודעות אחידות,העלאה של קוד תוכנה לאתר, העברת מכתבי שרשרת  או דואר זבל, מכל סוג, פרטיאו מסחרי;

3.13.6. כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף–מחשב ("וירוס"),סוסים טרויאניים, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals),  יישומים מזיקים(Malicious Applications), פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים אותוכנה אחרת או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעילות תקינה של  האתר אושל מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר;

3.13.7. כוללים תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרוםנזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר  בפרט;

3.13.8. כוללים תוכן העלול להטעות משתמש לרבות כל פרט אישי שלך או של כלמשתמש אחר באתר שאיננו נכון ומדויק;

3.13.9. כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענםודרכי ההתקשרות עימם;

3.13.10. כוללים תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.

3.13.11. כל תוכן שהחברה תמצא לנכון להסיר.

3.14. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכניסתך לאתר אתה מתחייב במפורש שלא:

3.14.1. לעשות כל שימוש בתוכן מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי להגביל בתמונות,בסרטונים ובקטעי אודיו, שאין לך את הזכות ו/או הרשות  לעשות בו שימוש.

3.14.2. להטריד, לאיים, "לעקוב", לפגוע, להעליב, ולהפר כל זכות משפטיתשעומדת לאדם ו/או לגוף אחר.

3.14.3. להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן בעל אופי שאינו הגון,ראוי,פורנוגראפי, משמיץ או שאינו חוקי.

3.14.4. להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן שמטרתו היא מסחרית,שמטרתו פרסום, שידול לרכישה, מתן שירותים, תרומות או  שמטרתו להוליך שוללמשתמש, לרבות להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן מסחרי ללא קבלתהיתר מפורש, בכתב ומראש מהחברה.

3.14.5. להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף כל חומר שעלול להוות עבירהפלילית, עלול ליצור עילה אזרחית, שמפר דין ישראלי או דין של  מדינה אחרת. 

3.14.6. לאסוף, "לקצור" מידע לגבי משתמשים אחרים, לרבות, ולא רק, איסוףכתובות דואר אלקטרוני, מידע אישי, תמונות או חומרים אחרים ברשתות חברתיות של משתמשים אחרים.

3.14.7. להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן שיש בו כדי לפגועבביטחונה של מדינת ישראל ו/או שיש בו כדי להפר סוד צבאי ו/או  צנזורה צבאית.

3.14.8. להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבותתוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזוראוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

3.14.9. להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר,אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכניםכלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

3.14.10. לבצע שינויים באתר או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל,לפרסם, לתת היתר או רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור  פריט מפריטי המידע,התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

3.15. החברה אינה מתחייבת לשמור מידע שהועלה לאתר ו/או שמידע שפורסם יוסיףלהתפרסם באתר. למרות האמור לעיל, החברה תעשה  מאמצים סבירים להבטיח שתוכןשהועלה לאתר יהיה נגיש וזמין למשתמשים.

3.16. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה,בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם  והשפעתם על המחשבים שלהגולשים באתר, וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאותישירות או עקיפות שיגרמו לך,  לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

3.17. החברה ממליצה למשתמשים לנהוג במשנה זהירות בכל הקשור לפרסוםוהעלאה של תכנים לאתר. החברה ממליצה לנהוג במשנה זהירות  ביחס למידע"מקצועי" הניתן על ידי משתמשים המגדירים עצמם או מוגדרים על ידי אחריםכמומחים. החברה מבהירה, כי מידע זה אינו מהווה  חלופה לעצה מקצועית, והינובגדר המלצה בלבד. משכך, החברה אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות הנובעותמהשימוש בהם וחלה עליך  האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

4. רציפות, זמינות ואמינות השירות

4.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ובנגזרותיובכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.

4.2. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו ואתזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל  הודעה מראש.

4.3. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללאהפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, לנזקים,לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה אואצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. החברה לא תהא אחראית לכל נזק – ישיראו עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך עקב כך.

4.4. חרף מקצועיות החברה והתכנים המתפרסמים באתר ו/או בקורסים, אין החברהיכולה לערוב לאמינות ולדיוק התוכן והמידע שבאתר. אם יתגלה אי–דיוק במידעבאתר, יש להודיע על כך לחברה, כדי שזו תוכל לתקנו. למשתמש לא תהא כל טענהו/או תלונה או כיוצ"ב בגין אי–דיוק באיזה מן התכנים המופיעים באתר אובנגזרותיו.

5. השימוש באתר ובתכניו

5.1. המשתמשים באתר יכולים לצפות ולהאזין לתכנים שמוצגים באתר.

5.2. משתמשים המעוניינים להיות פעילים באתר, בין היתר אך לא רק, לצורךתגובות, כתיבה באתר וקבלת תכנים המיועדים למשתמשים רשומים בלבד, נדרשיםלהירשם באתר. ההרשמה תיעשה באמצעות הדפים המיועדים לכך באתרי החברה,ולאחריה מקבל המשתמש שם משתמש וסיסמה אישיים המוקצים לו ולשימושו האישיבלבד.

5.3. החברה תשמור את נתוני הנרשמים לאתר כל עוד המשתמש לא הסיר עצמומהאתר, ואף שומרת לעצמה את הזכות לשמור נתונים אלו גם לאחר מכן לפי שיקולדעתה הבלעדי.

5.4. השימוש באתר אינו מוגבל ופתוח לכל הגילאים, אולם במידה והשימוש שאתהעושה באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים כלשהם שאתה מקבל במסגרת השימושבאתר, בין אם שירותים אלו כרוכים בתשלום ובין אם לאו, מותרים על–פי דיןלמשתמשים בוגרים בלבד, הינך מצהיר כי: (א) הינך בן 18 שנה לפחות; (ב) אתהכשיר משפטית לבצע שימוש באתר על שירותיו השונים, לרבות ביצוע תשלומיםבאמצעי תשלום הרשומים על שמך בלבד; ו-(ג) יש לך תא דואר אלקטרוני ברשתהאינטרנט.

5.5. במידה ואינך עומד בדרישות הסעיף לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותיהאתר שהינם בתשלום.

5.6. עם תחילת השימוש אתה מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברהבגין השימוש, מגבלותיו ו/או השלכותיו עליך.

5.7. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותךהבלעדית והמלאה.

5.8. השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה אוהעברה בכל דרך שהיא.

5.9. רכישת קורס מקנה הרשאה לשימוש בקורס לאדם בודד בלבד, עבור עד 3מכשירים. השימוש בקורס ע"י המשתמש הינה ללא הגבלת זמן. אין להעביר אתהרשאת השימוש לאחרים. ככל שהמשתמש מבקש רישיון זוגי או רב–משתמשים, ישלקבל אישור בכתב מהחברה או לרכוש מספר רישיונות, בהתאם למספר המשתמשיםהמבוקש.

5.10. המשתמש מתחייב לפעול לפי כל דין במסגרת יישום תוכן התוכנית בקמפייניםשהוא מנהל ולהימנע להפר הוראות חוק, לרבות אך מבלי להגביל את הוראות תיקוןמס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשס"ח-2008 (להלן: "חוק הספאם").

5.11. ככל שהחברה תקבל דרישה לתשלום ו/או תביעה בגין פעולה שהמשתמש ביצעבניגוד לחוק הספאם ו/או כל הוראת חוק אחרת, היא תעביר אותה לידי המשתמשוהוא מתחייב לטפל בה מיד עם קבלתה ולהיכנס בנעליה לכל דבר ועניין. ככל שלאיעשה כן בתוך 7 ימים ממועד הודעה כאמור, תהיה זכאית החברה לפעול לפי שיקולדעתה הבלעדי בניהול העניין.

5.12. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל פניה ו/או דרישה של כל צדשלישי לתשלום כלשהו הנובע מאי–שמירת הוראות החוק, לרבות אך מבלי להגבילשכר טרחת עורכי דין וזאת בתוך 14 ימים ממועד דרישת התשלום.

5.13. על ידי השימוש באתר, אתה מאשר לאתר לשמור אי אילו תכנים שהנך מעלהלאתר בשרתי האתר, לזמן בלתי מוגבל, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.14. התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו שלמידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש.

5.15. אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסיםבינך לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

6. קישורים חיצוניים

6.1. האתר עשוי להכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אלמקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם.

6.2. אם לא נאמר אחרת על ידי החברה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינםיכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי החברה,לגבי אותם מקורות אחרים, שאינם נמנים עם נגזרותיו של האתר.

6.3. אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתריאינטרנט פעילים. החברה אינה מתחייבת בעצם הימצאותו של קישור מסוים באתר כיתוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריותבקשר אליו.

6.4. התכנים הזמינים מהקישורים החיצוניים נמצאים באחריות בעל האתר שאליומוביל הקישור. החברה אינה אחראית לתכנים אלו, לנתונים שלהם או לאלמנטיםהויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרםמהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

6.5. החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאהמשימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיעבאמצעות שימוש בקישורים הקיימים באתר. החברה נושאת בנטל האחריות בגיןנגזרות האתר שלה גרידא – דפי הנחיתה ואתר הקורסים, כאמור במבוא לתקנון זה.זאת ועוד, החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות עלמידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

7. שימוש לרעה באתר ובתכניו

7.1. החברה שוקדת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר, המוצריםוהשירותים הניתנים בו.

7.2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפעולות הבאות ביחס לשם המשתמש והסיסמהשהוקצו לו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמשלתביעה אזרחית:

7.2.1. העברת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג' בין אם בתמורה ובין אם לאו;

7.2.2. מכירת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג';

7.2.3. מתן גישה לתוכן האתר לצד ג' באמצעות שם המשתמש והסיסמה.

7.3. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהעברה ו/או שימוש לא מורשה ו/או מכירה שלמידע סודי, כהגדרתו בסעיף 11.4 להלן, לצד ג' כלשהו אסורים בהחלט ומהוויםשימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית.

7.4. ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, החברה תגביל כל פעולה של משתמשו/או תשהה כל פעולה של משתמש ו/או תסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/אותמנע גישה של משתמש ותנקוט בצעדים טכנולוגיים ומשפטיים כדי לשמור עלזכויותיה שלה ו/או של צדדים שלישיים.

7.5. המשתמש נדרש לדווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלהלרבות הפרת זכויות.

7.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר השתתפותו של משתמש בתכניםהמוצעים על ידה, לרבות קורסים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

8. שימוש בינלאומי באתר

8.1. לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מצהיר כי כל פעולה הנעשיתלמול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

9. אחריות

9.1. החברה אינה יכולה לנטר, ואינה מנטרת באופן פעיל, את התוכן שהנך מעלהלאתר (כגון תגובות והודעות).

9.2. יחד עם זאת, החברה רשאית לעיין בתוכן אותו הינך מעלה לאתר ולהסיר כלתוכן ללא התראה מוקדמת. פעולות לפי סעיף זה, לא ייצרו שום התחייבות כלפיהחברה לעיין או להסיר תכנים מהאתר.

9.3. החברה תעשה מאמצים סבירים למנוע הפרעות ושיבושים באתר, ולמרות האמורלעיל, החברה אינה אחראית כי האתר יפעל ללא כל תקלה ו/או לפעולות או מחדליםשל משתמשים אחרים.

9.4. החברה לא תישא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמשבאתר, לרבות אך מבלי להגביל, הפרעות בשירות, אף אם החברה ו/או נציגיה ידעוו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחרמלבדך.

9.5. האתר מהווה פלטפורמה למצג נתונים ומידע בנוגע לנתונים של כל משתמשרשום באתר. באחריות המשתמש לשמור על פרטיו האישיים. החברה לא תישאבאחריות על פי כל דין לנזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, משימוש בפרטים אישייםשל המשתמש אשר ייעשה על ידי כל גורם. לפרטים נוספים לגבי מדיניות הפרטיותשל האתר, יש לקרוא את מדיניות הפרטיות שלי במסמך זה.

9.6. בעצם השימוש באתר, המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות, לנזק ו/אופגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.

9.7. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידעוהחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותךכפי–שהם ("AS-IS").

9.8. בשום מקרה, החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעלימניותיה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, אולכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, אובדן של נתונים או רווחים, בין אם במסגרתפעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימושבאתר ובמסמכים או לביצועי האתר והמסמכים, למתן או אי–מתן שירותים, או למידעהכלול בשירותים.

9.9. השירותים המסופקים על ידי האתר הם בבחינת תבנית (template) שבמסגרתהמשובץ התוכן שמעלה החברה לאתר. אי–שביעות רצון המשתמש מהמוצר ו/אוהשירות כפי שמסופקים על ידי החברה ו/או האתר לא יקימו לחברה כל אחריות מכלסוג שהוא.

9.10. החברה מהווה פלטפורמה בלבד לתוכן משתמשים. מבלי לגרוע מכלליותהסעיפים לעיל ולהלן, החברה לא תישא באחריות על פי כל דין להתקשרות מכל סוגשהוא ובכל מסגרת שהיא בין משתמשי האתר לבין עצמם ו/או בין משתמשי האתרלצד ג'. התקשרות כאמור תהא באחריותם הבלעדית של המתקשרים.

9.11. הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח,קשרי הנהלה, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות בין המשתמשלחברה ו/או לאתר.

9.12. בכפוף להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין החברה מביעה כלעמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא לגבי:

9.12.1. המידע והתוכן המצוי באתר;

9.12.2. התוכן, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר;

9.12.3. המוצרים, התוכנות והשירותים המסופקים דרך האתר ו/או שהגישה אליהםהתבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מהאתר;

9.12.4. כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי או רגיש דרךהאתר;

9.12.5. כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה אתהאתר או את הגישה לאתר;

9.12.6. כל נזק שנגרם עקב פעולה אשר ביצע המשתמש תוך כדי הסתמכות על תוכןהאתר ו/או שירותיו ו/או מוצריו.

10. פרטיות

10.1. החברה נוקטת מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמשועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, החברה אינה יכולה להבטיחהגנה מלאה על פרטים אלו.

10.2. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פיחוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא תוכל להשתמש בחלקמהשירותים באתר.

10.3. אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמש כערך עליון. חרף האמור, מובהר לךכי אתה מתיר לחברה לעשות כל שימוש בכל תוכן שהועלה על ידך או על ידי מימטעמך לאתרי רשתות חברתיות, כגון Facebook, Twitter ולכל רשת חברתית אופלטפורמה חברתית אחרת אשר קיימת כיום, אשר קשור במישרין או בעקיפין לחברה,האתר עצמו, לטיב שירותיו ו/או תכניו.

10.4. עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, תהאהחברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, בדואר או בטלפון סלולארי,מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/אוכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ו/או באמצעות מסרון למספר טלפוןסלולארי שאותו סיפקת. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל,בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות כניסה לקישורהסרה מהשירות המסופק יחד עם המידע ובדרך זו בלבד. מובהר בזאת כי התוכן עשוילהיות פרסומי גם אם הוא לא מסומן ככזה.

10.5. בעצם השימוש באתר אתה פוטר את החברה מכל אחריות לכל פגיעה או נזקישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשרלסיבת דליפתם.

10.6. מובהר בזאת כי השימוש במוצרי החברה מהווה הסכמה לקבלת עדכוניםבדוא״ל וכן כל חומר שיווקי / פרסומי אחר, כמפורט בסעיף 10.4 לעיל.

11. קניין רוחני

11.1. האתר עצמו וכל הדפים המצויים בו הם רכושה של החברה. אין להעתיק ו/אולפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.

11.2. כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות שמו, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשבוכל חומר אחר הכלול בו, שמה של החברה, סימניה המסחריים הרשומים והבלתירשומים הינם קניינה הבלעדי של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הםסימני–מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגועבזכויות הקניין כאמור.

11.3. האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינתישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצויבאתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאיהשימוש שהחברה תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.

11.4. המשתמש מצהיר כי ידוע לו, כי כל מידע מכל סוג שהוא וכן כל שיטת עבודה,שרטוטים, שיטות, תירשומות, מסמכים, תיאור תהליכים תרשימי זרימה, מערכישיעור, מצגות גרפיות, תוכן הרצאות, נסחי דוא"ל שיווקיים, קמפיינים פרסומיים,דפי נחיתה, ספרוני מתנה, תהליכים, מפרטים, תוכניות, הצעות, מסמכים, ידיעותונתונים טכניים, כלכליים, מסחריים, טכנולוגיים, סטטיסטיים, תאורטיים, מעשייםו/או אחרים ו/או כל מידע אחר שאליהם הוא נחשף המועבר במסגרת השימוש באתרו/או במהלך התוכנית, בין אם בעל פה ובין אם בכתב ו/או בכל מדיום אחר וכן כלמידע הקשור לחברה, לעסקיה, לשירותיה, למוצריה, ללקוחותיה, לתוכניותיה ו/אולסודותיה המקצועיים, העסקיים והמסחריים אשר הגיעו ו/או יגיעו לידיעתו הינומידע סודי (להלן: "המידע הסודי"), השייך במלואו לחברה.

11.5. ברור למשתמש, כי כל המידע שייחשף אליו במסגרת האתר ו/או התוכנית ו/אוהקורסים וזכויות הקניין הרוחני, לרבות עיצובים, זכויות יוצרים, פטנטים והמצאות,סימני מסחר ושמות מסחריים, סודות מסחריים ומידע סודי, בכל חומר שיוצג לובמסגרת ובמהלך הקורס ו/או השימוש באתר הם קניינה הבלעדי והמלא של החברה,והמשתמש אינו רוכש כל זכות מכל סוג שהוא במידע הסודי ו/או בתכנים אלו ו/אובזכויות הקניין הרוחני הגלומות במידע ותכנים אלה וכי מלוא זכויות קניין רוחני אלושייכות לחברה.

11.6. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלקמהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

11.7. ככל ואתה מעלה תוכן לאתר, אתה מתחייב בפני החברה כי אתה הוא הבעליםהחוקי של התוכן, או שברשותך היתר לשימוש כאמור מהבעלים החוקי. אתה מתחייבכי השימוש בפועל שאתה עושה בתוכן שאתה מעלה לאתר עולה בקנה אחד עם אישורהשימוש בתוכן שניתן לך.

11.8. כאשר אתה מעלה תוכן לאתר אתה פוטר את החברה מכל אחריות בגין הפרה שלפטנט, זכות יוצרים, סימן מסחר, סוד מסחרי וכל טענה להפרה אחרת בהקשר לתוכן.

11.9. אתה מתחייב שלא להעלות לאתר תוכן שמוגן בזכויות יוצרים, בסוד מסחרי,שחשוף לתביעה מצד שלישי, לרבות הפרת פרטיות של גורם אחר או הפרת כל זכותשעומדת לצד שלישי.

11.10. אם אתה הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן שמצוי באתר, ואתה מאמין כיזכויותך הופרו על ידי משתמש אחר, הינך נדרש לשלוח מייל לחברה לכתובת ¬¬¬המופיעה באתר על המייל להכיל את הפרטים הבאים: שם, שם משתמש, כתובתדוא"ל, מספר טלפון, פרטי ההפרה ופרטים להוכחת זכויותיך בתוכן.

11.11. במסירת פרטי התוכן שלטענתך מפר את זכויותיך יש לפרט את הזכויות שהופרולכאורה (זכויות יוצרים, חדירה לפרטיות וכן הלאה). כמו כן, יש לצרף קישוראלקטרוני אל התוכן המפר לכאורה: 

11.11.1. מסירת פרטי התוכן שבבעלותך ואשר לטענתך זכויותך בו הופרו (יש לצרףקישור אל התוכן שבבעלותך).

11.11.2. פרטי יצירת הקשר עמך (לרבות כתובת שם, שם משתמש, כתובת דוא"ל,מספר טלפון וכדומה). 

11.11.3. הצהרה שאומרת כי אתה מאמין בתם לב שהשימוש שנעשה מפר את זכויותךושהשימוש נעשה שלא במסגרת היתר.

11.11.4. הצהרה שבה אתה מתחייב שהתוכן שמסרת הינו מדוייק ואמין. כמו כן, עליךלפרט האם אתה הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן המופר או שקיים ברשותך היתרלשימוש בחומר המופר מהבעלים שלו.

11.11.5. חתימתך (פיזית או אלקטרונית).

11.12. המשתמש מתחייב לדאוג לכך שכל אחד מן האנשים העובדים אצלו ו/אומועסקים על ידו כיום או בעתיד ו/או מי מטעמו, אשר תהיה לו גישה בדרך כלשהילמידע הסודי, יתחייב בכתב קודם למתן אפשרות הגישה כאמור, להגנת סודיותהמידע הסודי בתנאים כמפורט במסמך זה.

11.13. החברה תעשה כל שביכולתה להסיר את התוכן המפר, לכאורה, לאחר בירורפנייתך, באם תמצא לנכון לעשות כן.

11.14. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת ליצור קשר עם המפר, לכאורה, ולברראת עמדתו טרם נקיטה בצעדים. 

11.15. לפני שאתה מנסח הודעה לחברה בדבר הימצאותו של תוכן אשר מפר לכאורהאת זכויותך, אנו ממליצים לך להיוועץ בעו"ד אשר יוכל להסביר לך את זכויותךבמקרה הנדון.

11.16. יודגש, הדרישות המוצגות לעיל משקפות את מדיניות החברה, זכויותיהוחובותיה ואינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי.

12. קבלת תכנים

12.1. האתר עשוי להכיל מודעות, פרסומות ומידע שיווקי (להלן: "המודעות")המקדמים את שירותי החברה או את שירותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים אתשירותיהם דרך האתר (להלן: "המפרסמים").

12.2. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות,תחול על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן פרסומים אלו באתראו למהימנותם. החברה בודקת את התוכן הנ"ל, אך אין באפשרותה להתחייבלאמיתות וכדאיות מוחלטת של מודעות אלו המתפרסמות באתר.

12.3. יודגש, כי מודעות המפרסמים אינן מהוות כל עידוד ו/או המלצה לרכישתהשירותים ו/או המוצרים המוצעים למכירה במודעות מצד החברה וכל התקשרותבינך לבין המפרסמים בעקבות פרסום המודעות, תיעשה בינך לבין המפרסמים בלבד.החברה אינה צד להתקשרות ביניכם ולא יכולה לשאת בכל אחריות בגינה.

12.4. האחריות על תוכן המודעות, כמו גם על התוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות עלהמודעות, הינה על המשתמש בלבד. אין בקיומן של הפרסומות באתר כדי להוותעידוד ו/או המלצה למשתמש מצד החברה להיעזר בשירותי המפרסמים.

12.5. החברה עשויה מעת לעת לשלוח תכנים פרסומיים בדוא״ל, טלפון וכל אמצעיאחר, גם אם הם אינם מסומנים ככאלה. המשתמש מצהיר כי אין לו ולא יהיו לו כלטענות בשל כך.

13. אי תחרות

13.1. בקבלת תנאי השימוש, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהמידע והשיטותאליהן נחשף בתוכן האתר, לרבות בקורסים, עשויים להיות סודות מסחריים, כאמורבסעיף 11.4 לעיל, אשר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או כל דין אחר, ומתחייב שלאלהעביר ו/או לגלות ו/או לעשות בהם כל שימוש אסור.

14. סקרים ושאלונים

14.1. החברה רשאית לכלול באתר שאלונים וסקרים לרבות (אך לא רק) בעניינים כגוןחווית המשתמש, נוחות השימוש באתר, שביעות רצון של משתמש מצדדים שלישיים,נותני שירותים, ספקים, וכל עניין הקשור במידע או שירות הניתנים למשתמש.

14.2. על מנת להבין טוב יותר מהו טיב המידע אותו החברה אוספת בסקריםוהשאלונים הנזכרים לעיל, והדרך שבה החברה משתמשת במידע זה, אנא עיינובמדיניות הפרטיות שלנו המופיעה במסמך זה.

15.מדיניות ביטולים, הפסקת שימוש והחזר כספי

15.1 מדיניות ביטול עסקה הינה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010. ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה לחברת Vest Media Group, LLC , בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול לא נעשה לאחר שכבר סופקו השירותים ללקוח.

15.2 לאחר הביטול, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלתההודעה על הביטול, ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5%ממחיר העסקה או 100 ש"ח הנמוך מביניהם.

במילים אחרות: לא ניתן לקבל החזר כספי בעסקה שבה סופק השירות באופן חלקי אומלא (פגישות ייעוץ, הדרכה אינטרנטית, שירותי שיווק ופרסום).

במידה וסופק השירות או המוצר ללקוח באופן חלקי – רשאי הלקוח לקבל את חלקוהיחסי עבור השירותים שלא סופקו.

15.3 ביטול עסקה ייעשה בכתב בלבד, בדוא"ל: omer@fblab.co.il , או בדוארלכתובת: ת.ד 23, גבעתיים.

15.4 החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללאמתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, לרבות אך לא רק, הפסקתהשתתפותו של משתמש בקורס של החברה עקב מעשה ו/או התנהגות לא ראויים לפישיקול דעתה הבלעדי, מבלי שיינקטו כנגדה צעדים כלשהם.

15.5. לא יינתן כל החזר כספי בעבור כל שירות שהוזמן, אלא אם מצויין אחרת בעמודהמפרט את פרטי ותנאי השירות הרלוונטי. ככל שמצויין שישנו החזר, דרישה להחזרכאמור צריכה להתבצע בזמן הנקוב בעמוד המפרט את פרטי ותנאי השירות הרלוונטי.

15.6. בנוסף, המשתמש מודע לכך שבכדי להיות זכאי להחזר כספי כאמור, עליולהגיש את כל שיעורי הבית שיינתנו לו כתנאי להחזר, כפי שמצוינים בעמוד המכירהשל הקורס או התכנית הרלוונטיים, עד מועד חתימת הוויתור ולהראות שיישם אתתוכן התוכנית בפועל, לרבות להיות בקשר רציף עם נציג החברה המקצועי שהוקצהלו ביחס לביצוע מטלות ושיעורים. זאת לפנים משורת הדין שכן חוק הגנת הצרכןמציין כי לא יינתן החזר בגין מוצרים הניתן לשעתוק או מוצרי מידע.

15.7. ההחזר הכספי יבוצע באופן שבו החברה תבחר (אשראי, העברה כספית,המחאה, מזומן) לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובתוך 90 ימי עסקים ממועד אישורההחזר.

15.8. באחריות המשתמש להעביר את המידע הנדרש לחברה כדי לבצע את ההחזר.המשתמש לא יבוא בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה לחברה בקשר לתקופת ביצועההחזר אם לא העביר באופן מידי את הפרטים הדרושים.

16. שיפוי

16.1. אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מימטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זהשכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

17. הליכים משפטיים ובוררות

17.1. בקבלת תנאי השימוש, מסכים המשתמש שלא להשתתף ו/או לקחת חלקבתובענה ייצוגית נגד החברה ו/או מי מטעמה.

17.2. תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי החברה הקשור בשימוש באתר,יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד.

17.3. כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר להסכםו/או לביצועו יתבררו בפני בורר מוסכם על הצדדים, וככל שלא תהיה הסכמה עלזהותו, ימונה בורר על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל.

17.4. הבוררות תתקיים בעיר תל אביב.

17.5. על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968 התוספות והתקנותשהותקנו מכוחו (להלן: "חוק הבוררות").

17.6. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחי למעט לדיני הראיות ו/או לדיןהמהותי ועל הבורר לנמק את החלטתו. פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בוררעל פי הוראות סעיף 21א לחוק הבוררות.

17.7. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות יהיה בית המשפט המחוזיבעיר תל אביב.

17.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין שהוא שאינו בגדר סמכותו של הבוררו/או בכל מקרה בו תניית בוררות ייחודית זאת לא תחול מכל סיבה שהיא, סמכותהשיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל–אביב–יפו ו/אומחוז המרכז בישראל.

17.9. הוראות אלה מהוות הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

17.10. כל שינוי בתנאיו ובהוראותיו של הסכם תנאי שימוש זה בהתאם לשיקול דעתההבלעדי של החברה.

17.11. המשתמש מצהיר כי קרא את הסכם תנאי השימוש והוראותיו, הבין את תוכנווהסכים לכל הוראותיו ותנאיו מרצונו הטוב והחופשי.

18. יצירת קשר

18.1. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתרוצדדים שלישים. בכל שאלה, הבהרה, תלונה בדבר הפרת זכויות כאמור בסעיף 11.10לעיל, בירור פרטים וכיו"ב ניתן ליצור קשר עם החברה בדואר אלקטרוני המופיעבעמוד הקורס או המכירה. 

18.2. החברה מעניקה שירות לקוחות מיוזמתה וללא התחייבות. אנו משתדלים לענותלכל הפניות בנושאים טכניים, נושאי חיוב, ועוד – אך איננו מתחייבים לכך. ישלהבין כי אלא אם צויין אחרת או כי נרכשה תכנית ליווי, לא מוצע ליווי ו/או ייעוץללקוחות הקורסים הדיגיטליים והחברה לא מתחייבת לתת מענה לשאלות התלמידיםבשום צורה.  החברה עושה מאמץ לספק למשתמשים פלטפורמות עזרה הדדית, אךאינה מתחייבת לכך, והשירות המוצע, אם מוצע, יכול להשתנות או להפסק בכל רגענתון ולמשתמש לא יהיו טענות בנושא. מובן כי שירותים אלה אינם כלולים במחירהמוצרים ואינם חלק מהמוצר.

19. אישור תנאי השימוש

19.1. המשתמש מאשר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת עמוד המכירה, ובמידתהצורך התייעץ עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתם, כי הם ברורים לו וכי הואמקבל על עצמו את האמור בהם, וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות לחברה בקשראיתם.